تن (ابهام زدایی)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
(تغییرمسیر از تن)

این واژه می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: