آلیسان (ابهام زدایی)

آلیسان یکی از نام های محبوب در وستروس است . میتوانید مراجعه کنید به :

شخصیت ها

فرهنگ

  • آلیسان عنوان یک آهنگ غم انگیز در هفت پادشاهی

کشتی

ملکه آلیسان ، عنوان یک از ناوگان جنگی استنیس ، که به نام الیسن تارگرین گذاشته شده است.