الگو:منابع


این الگو را در انتهای تمام مقالات قرار دهید.

نحوه استفاده

  • {{منابع}} - منابع به به صورت پیش فرض نشان میدهد.
  • {{منابع|X}} - منابع را در X ستون نشان میدهد.


استفاده سریع

در 99% از مقالات کافیست تا کد زیر را در انتهای مقالات و پیش از تعریف رده ها کپی کنید

==منابع==
{{منابع|2}}