الگو:کاربر خدای قدیم

Old Gods infobox.jpg این کاربر در پرستش
خدایان قدیم است.