تاجریزی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

تاجریزی یک سم می‌باشد. یکی از سموم شایع است.