تنسی (ابهام زدایی)

تنسی می تواند اشاره داشته باشد به:

همچنین ببینید

  • چای ماه، که به چای تنسی نیز معروف است.