خاندان وسترلینگ

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان وسترلینگ از صخره
House Westerling.PNG
نشان شش صدف سفید در زمینه شنی
شعار افتخار، نه افتخارات
جایگاه صخره
لرد فعلی گوئن وسترلینگ
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد صخره
وارث رولام وسترلینگ
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع