شراب دلیری

شراب دلیری یا شجاعت نوشیدنی گیاهی می‌باشد که اربابان آستاپور برای آنسالید ها تهیه میکنند که با مصرف آن در سال های متوالی سبب کاهش حس درد برای جراحت ها می‌شود و به نوعی لمس شدگی حس درد را به همراه دارد.

ترکیبات

ترکیبات آن تاجریزی , لارو مگس خون و ریشه کاهوی سیاه و مواد محرمانه دیگری می‌باشد [۱]


منابع