مذهب

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

دنيای نغمه ای از یخ و آتش(A Song of the Ice And Fire)، دنيايی است که در آن تعداد بسياری مذهب وجود دارد، و تعداد بسياری مردم مذهبی.باور به قدرت والا و فراطبيعی به شدت در تار و پود دنيای شناخته شده تنيده است و در بسياری از جنبه های زندگی مردم تأثير گزار بوده. در هفت پادشاهی(Seven Kingdoms)، تقريباً تمام کودکان با دعا به درگاه خدايان، چه جديد و چه قديم، و همچنين ترس از آدر ها که اگر بد رفتار کنند به سراقشان می آيند، بزرگ مي شوند. در آن سوی دريا ی باريک، اکثر مواقع فرزندان به کشيشان يکی از خدايان بسياری که در آن جا پرستش مي شوند داده مي شوند تا توسط آن ها پرورش یابند. اما قدرت واقعی اين خدايان و الهه ها چندان شناخته شده نيست، تا اينجا تنها رلور(R'hllor) نشان داده که مي تواند مستقيماً تأثيرتی در دنيا داشته باشد.

وستروس

وستروس تعداد کمی مذهب مربوط به خود دارد که شامل اين موارد مي شود:

  • خدایان قدیم(Old Gods): توازن بخش دنيا، خدايان جنگل، کوه ها و رود ها. آن ها خدايان بي نامی هستند که توسط شمالی ها(Northern) پرستش مي شوند. سمبل آن ها درختان جادویی(Weirwood) هستند. آن ها قديمی ترين خدايان وستروسی(Westeros) محسوب مي شوند که حتی قبل از اين که انسان ها پا به عرصه وجود بگزارند، توسط فرزندان جنگل(Children of the Forest) پرستش مي شدند. این خدایان بعد ها توسط مردم اوليه پذيرفته شدند.
  • مذهب هفت(Faith of Seven): مذهبی چند گانه در هفت قلمرو، که با توجه بسيار به عدد هفت به عنوان يک سمبل، ساخته شده است، که نشان دهنده هفت جنبه از يک خدا مي باشد.اين کيش شامل تعداد بسياری آموزشگاه و تشکيلات کشيشی می شود که به شدت به وضعيت ديانت مسيح در قرون وسطی شباهت دارد.این مذهب در شمال وستروس کم تر پرستش میشود و بیشتر در جنوب رواج دارد،پیروان این مذهب از سمبل هایی که در آن نشان هایی از هفت وجود دارد استفاده میکنند؛مانند سمبل مادر و ...
  • خدای مغروق(Drowned God) و خدای طوفان(Storm god): خدايان مردان آهن(Ironborn) هستند.خدای مغروق يک خدای خشن است و آيين هايش هم از خشن ترين ها هستند. که شامل قتل و غارت به نام او هم مي شود. بچه ها با غرق شدن در دريا و احيا دوباره، به اين مذهب مي پيوندند.
  • رلور(R'hllor): خدای نور. اين مذهب يک دين خارجی است و چندان در وستروس شناخته شده نيست، هرچند در سال های اخير حمايت زيادی را کسب کرده است. اين آيين يک ديد کاملاً سياه و سفيد نسبت به اين دنيا دارد. با اين باور که ر'هلور تنها خدای واقعی است و بقيه تنها شياطينی هستند که بايد نابود شوند. پرستش آتش عضو جدايی ناپذيری در اين آيين است.این آیین در آشایی و آنسوی دریا باریک طرفداران بسیاری دارد که بسیاری از آن ها در وستروس به تبلیغ آیین خویش میپردازند.
  • مادر روین(Mother Rhoyne): توسط بازماندگان روینار(Rhoynar) و در طول رودخانه گیرینبلاد(Greenblood) در دورن(Dorn) پرستيده مي شود.
  • بانوی موج ها(Lady of the Waves) و لرد آسمان ها(Lord of the Skies): در صومعه های سه خواهر(Three Sisters) در مذهب هفت پرستش مي شوند.

آنسوی دريای باريک

به نظر مي رسد که در آن سوی دريای باريک، همان تعداد که انسان زندگی مي کند، خدا هم وجود دارد. هرکس مي تواند در براووس(Braavos)، به هر ميزان که مي شود تصور کرد معبد و صومعه پيدا کند.حداقال يک جين خدا مختلف در رمان ذکر شده که در ميان آن ها مي توان به اين موارد اشاره کرد:

تأثيرت و خدا شناسی

بر خلاف ارباب حلقه های تالکين، رمان ها مذهب را با جزئيات بسيار توصيف مي کنند و کشمکش بين اديان را به تصوير مي کشند. بيشتر از هر رمانی در اين سری، رقصی با اژدهایان(A Dance whit Dragons)، مذاهب مختلفی را چه در وستروس و چه در اسوس نشان مي دهد. هر مذهبی بازتاب شرايط و سرشت هر فرهنگی است. مارتين مذاهب سری را از مذاهب واقعی اقتباس کرده. تنها کمی آن ها را گسترش داده يا پيچانده است. هرچند هيچ کدام از آن مذاهب نمي توانند يک دين واقعی به حساب بيايند، گرچه گاهاً جنبه های ترسناکی از قدرتشان را نشان داده اند، اما هيچ يک به واقع مظهر کاملی از تقوا و پاکدامنی نيستند.

مذاهب تأثير گرفته:

  • خدايان قديم به نظر گونه اي از يک دين صلح طلب آنيميستيک مي باشد.
  • هفت، تشابه های انکار ناپذيری در تشکيلات و ساختار با کليسای کاتوليک دارد. هفت، گونه اي از سگانه(پدر، پسر، روح القدس) مي باشد، البته با داشتن هفت جنبه به جای سه تا(پدر،جنگجو،آهنگر،دوشيزه،مادر،پيرزن و غريبه). و شامل قوانين کشيشی و رهبانی و گونه اي از پاپ (سپتون اعظم) مي باشد.
  • رلور، در بسياری از جنبه ها به ديانت زرتشت شباهت دارد. با تاکيد بر دوگانگی جهان و تنش ميان خدای نور و ديگر موجودات تاريکی. استفاده از سنبل آتش، ديگر دليلی است که مي توان با آن بر اين نظر صحه گذاشت.
  • مادر روين، يک دين بت پرستی است در آن روین و تعدادی خدای رودخانه مانند مرد پیر رودخانه(Old Man of the River) که يک لاکپشت-خدا مي باشد،پرستیده می شوند. همچنين مي توان اين مذهب را با اعتقادات رومی شبيه دانست.[۱]

منابع