همبستر شدن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

همبستر شدن سنتی در وستروس می‌باشد که در مراسم ازدواج و پس از ضیافت شام انجام می‌شود. در این سنت زوج تازه ازدواج کرده برای به انجام رساندن ازدواج تا بستر برده می‌شوند. عروس را مردان می‌برند که موظفند او را در راه برهنه کنند و البته معمولا شوخی‌های گستاخانه درباره‌ی آنچه بین ملحفه‌ها منتظر اوست، می‌گویند. زنان همین کار را در قبال داماد انجام می‌دهند. تنها پس از آنکه هر دو برهنه در تخت باشند، زوج تازه ازدواج کرده تنها گذاشته می‌شوند؛ اگرچه میهمانان بیرون حجله منتظر می‌مانند و پیشنهادهای وقیحانهای را فریاد می‌زنند.[۱]

همبستر شدن می‌تواند اشاره‌ی مودبانه‌ای به داشتن رابطه‌ی جنسی باشد.

منابع و یادداشت‌ها