پادشاه ریچ

پادشاه ریچ (King of the Reach) عنوانی است که به فرمانروایان ریچ (Reach) از زمان گارت سبزدست (Garth Greenhand) تا مرن نهم (Mern IX) داده می شده است. پادشاهان ریچ همگی از اعضای خاندان گاردنر (House Gardener) بودند.

پادشاهان ریچ شناخته شده