کاربر:Renly Baratheon

صفحه کاربری رنلی براثیون

رنلی برادر کوچک تر رابرت براثیون شاه فقید وستروس و یکی از مدعیان پادشاهی پس از مرگ وی است. (بحث)