آدام ولاریون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
آدام از هال
Addam Velaryon.jpg

عنوان سر
خاندان خاندان ولاریون

خاندان تارگرین

سیاه ها
نژاد والریایی
فرهنگ سرزمین های تاج
تولد در 114 پس از فتح در هال
مرگ در 130 پس از فتح در تامبلتون
کتاب(ها) دنیای یخ و آتش (اشاره شده)
شاهزاده و ملکه(اشاره شده)ظاهر

تاریخ

اوایل زندگی

اژدها سواران

نبرد دوم تامبلتون

میراث

خانواده

الگو:شجره نامه ولاریون

منابع