کاربر:King Robert

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

رابرت براتیون پادشاه افسانه ای وستروس. کسی که تارگرین های غاصب و متجاوز و خونخوار را از وستروس بیرون انداخت.