تالا تارلی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Tarly.png
تالا تارلی
Tarly.pngخاندان خاندان تارلی
کتاب(ها) یورش شمشیرها

تالا تارلی دختر لرد رندیل تارلی و همسرش ملیسا فلورنت است.

خانواده

رندیل
تارلی
 
ملیسا
فلورنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سمول
تارلی
 
تالا
تارلی
 
دو دختر دیگر
 
دیکان
تارلی


منابع و یادداشت ها