نامه حرامزاده

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش


نامه‌ی حرامزاده یا نامه‌ صورتی نام‌هایی است که طرفداران به نامه‌ای داده‌اند که ظاهرا رمسی بولتون نوشته است.

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها