کاربر:King Robert

رابرت براتیون پادشاه افسانه ای وستروس. کسی که تارگرین های غاصب و متجاوز و خونخوار را از وستروس بیرون انداخت.