بنجن استارک (ابهام زدایی)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

بنجن استارک نام چند تن از اعضای خاندان استارک از وینترفل می باشد :