رودریک استارک (ابهام زدایی)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

نام رودریک استارک که در کتاب مورد استفاده قرار گرفته است :

همچنین به دلیل وجود نداشتن مدارک ممکن است هر دو شخص یک نفر باشن. Rodrik Stark (disambiguation)