زهر مانتیکور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

زهر مانتیکور از مانتیکور بدست می‌آید. زهر کشنده‌ای‌ است و با رسیدن به قلب فوراً می‌کشد.