شاه شب (ابهام زدایی)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

این واژه می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: