نیزه های آهنین

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

نیزه آهنین (Iron Lances) یک آهنگ حماسه ای است.[۱]

رویداداخیر

نزاع شاهان

این شعر در جشن برداشت در وینتروفل (Winterfell) خوانده شد.[۲]

یورش شمشیرها

این شعر در عروسی سرخ(Red Wedding) خوانده شد.[۳]

ضیافتی برای کلاغ ها

دیرون (Dareon) این شعر را در حین سفر به براووس(Braavos) می خواند.[۱]

رقص با اژدهایان

این شعر توسط منس ریدر (Mance Rayder) در وینترفل خوانده شد.[۴]

منابع و یادداشت ها