اژدهای یخی (ابهام زدایی)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

ازدهای یخی نام یک نوع اژدهاست و به یک صورت فلکی نیز اشاره دارد: