اژدهای یخی (ابهام زدایی)

ازدهای یخی نام یک نوع اژدهاست و به یک صورت فلکی نیز اشاره دارد: