نقشه شمال (بازی تاج و تخت)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقشه شمال در بازی تاج و تخت (A Game of Thrones) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی داده شده از جنوب تا نک (the Neck) است.که توسط جیمی سینکلر گردآوری شده است.

لیست مکان ها