پادشاه رودخانه و تپه

پادشاه رودخانه و تپه (King of the Rivers and the Hills) عنوانی باستانی که به پادشاهان سرزمین های رودخانه (Riverlands) که در زمان نخستین انسانها (First Men) بر نک (Neck) و ترایدنت (Trident) حکومت می کردند داده شده است.خاندان ماد (House Mudd) هزاران سال قبل از هجوم اندال ها بر سرزمین های رودخانه حکومت می کردند.[۱]

پادشاهان شناخته شده

منابع و یادداشت ها