کانیبال

کانیبال (Cannibal) یا هم جنس خوار اژدهایی وحشی بود که در طی رقص اژدهایان در دراگون استون (Dragonstone) می زیست. او از لاشه ی اژدهایان دیگر، تخم و نوزاد اژدها تغذیه می کرد و به همین دلیل مردم عادی دراگون استون این نام را به او دادند.[۱] او به همراه گری گوست (Grey Ghost) و شیپ استیلر (Sheepstealer) یکی از سه اژدهای کاملا وحشی بود که در برهه ی رقص اژدهایان در دراگون استون منزل داشت.

ظاهر

کانیبال به سیاهی زغال بود. او بین سه اژدهای وحشی بزرگ ترین و مسن ترین بود.

تاریخ

مشهور بود که کانیبال به اژدهایان دیگر حمله می کند. او در سوی دیگر دراگون مونت لانه داشت. قبل از رقص بسیاری از افرادی که می خواستند اژدها سوار شوند سعی کردند او را رام کنند و آشیانه اش آکنده از باقی مانده ی استخوان های آن ها بود.

وقتی جیسریس ولاریون (Jacaerys Velaryon) برای پیدا کردن اژدها سواران بیشتر فراخوان داد، هیچ کدام از بذر اژدهایان (dragonseeds) آن قدر احمق نبودند که مزاحم کانیبال شوند - اگر هم کسی تا این حد احمق بود برنگشت تا داستانش را تعریف کند.

زمانی که سیلور دنیس (Silver Denys)، مردی که ادعا می کرد از نسل میگور بی رحم (Maegor the Cruel) است خواست سوار شیپ استیلر شود اژدها بازویش را درید. زمانی که پسرانش خواستند به پدر زخمیشان کمک کنند کانیبال به آن ها حمله کرد، شیپ استیلر را فراری داد، و سیلور دنیس و پسرانش را کشت.

زمانی که جنازه ی گری گوست در دامنه ی دراگون مونت پیدا شد، رابرت کوینس (Robert Quince) به سرعت کانیبال را قاتل نامید، گرچه قاتل واقعی سان فایر (Sunfyre) بود. مردم عادی ابراز نگرانی کردند و از سر رابرت خواستند کانیبال را فراری دهد، ولی او نپذیرفت و ادعا کرد که اگر اژدها را تنها بگذارند مزاحمشان نخواهد شد.

نقل قول ها در مورد کانیبال

هیچ کدام از بذر اژدهایان آن قدر احمق نبودند که مزاحم کانیبال شوند.[۱]

—استاد بزرگ گیلداین

اگر مزاحمش نشویم، کانیبال مزاحممان نخواهد شد.[۱]

رابرت کوینس

منابع