خدای بی نهایت چهره

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

خدای بی نهایت چهره(Many-Faced God) که با نام او در بی نهایت چهره هم شناخته می شود، خدايی است که توسط مردان بی چهره(Faceless Men) پرستيده می شود. مردان بی چهره صنفی از قاتلان هستند که در شهر آزاد(Free City) براووس(Braavos) اقامت دارند.

مؤسس مردان بی چهره به اين باور رسيد که تمام جمعيت های مختلف بردگان در والریا(Valyria)، به سمت يک خدای واحد مرگ، البته در تجسم های متفاوت دعا می کنند. پس در کوهور(Qohor)، خدای بی نهایت چهره، بز سیاه(Black Goat)، در يی تی(Yi Ti) شير شب(Lion of Night) و در مذهب هفت(Faith of Seven)، غریبه(Stranger) ناميده می شود.[۱]

اين باور به يک خدای واحد در تجسم ها يا "چهره" های بيشمار، در خانه سیاه و سفید(House of Black and White) بازتاب واضحی دارد. خانه سياه و سفيد به عنوان يک معبد عمومی با تعداد زيادی از مجسمه های خدايان مرگ، که شامل غريبه هم هست، شناخته می شود.

باور ها

پيروان خدای بسيار چهره باور دارند که مرگ پايانی رحمت آميز بر رنج ها است. اين صنف در مقابل قيمتی، هديه مرگ را برای هر فردی در جهان تضمين می کنند، با اين باور که قتل نوعی آيين دينی برای خدايشان است. در معبد صنف، آن افرادی که به دنبال پايانی بر رنج ها هستند، می توانند از يک جام سياه بنوشند که باعث مرگ بی درد آن ها می شود.

زمانی که يک مرد بی چهره هويتش را رها می کند تا به خدمت خدای بسيار چهره درآيد، او تنها بايد اهدافی را که به او گفته می شود، بکشد، نه اين که خود تعيين کند که چه کسی ارزش «هديه» آن ها را دارد.


منابع و یادداشت ها

  1. ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 34، گربه ی کانال ها.