شمشیر صبح

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

شمشیر صبح عنوانی است که به شوالیه ای از خاندان دین که شمشیر خانوادگی این خاندان، سحر را حمل کند، داده می‌شود. این شمشیر تنها به شوالیه ای داده می‌شود که شایستگی لازم برای حمل آن را داشته باشد.[۱]به همین دلیل شمشیر های صبح در هفت پادشاهی شهرت زیادی دارند.[۲]اگر هیچ شوالیه ای از خاندان دین شایستگی حمل این شمشیر را نداشته باشد، این جایگاه خالی می‌ماند. آخرین شوالیه ای که شایستگی حمل این شمشیر را پیدا کرد سر آرتور دین شوالیه ی گارد پادشاه ایریس تارگرین دوم بود.

شمشیر های صبح شناخته شده

منابع و ارجاعات