آدر بزرگ

آدر بزرگ خدای تاریکی، سرما و مرگ در مذهب رلور (R'hllor) است. نام واقعی او هرگز گفته نمی‌شود. [۱] او دشمن رلور، پروردگار روشنایی، در نظر گرفته شده است. پیروان رلور معتقد هستند تنها دو خدا وجود دارد، رلور و آدر بزرگ که جنگی ابدی بر سر سرنوشت جهان به راه انداخته اند. تمام نیرو های تاریکی، سرما و مرگ تنها خادم‌هایی هستند که برای آدر بزرگ تصور می‌شود. ملیساندر آدرها (Others) را به عنوان فرزندان سرد آدر بزرگ ذکر می‌کند.[۲]


اسپویلر


منابع