مرغان طوفان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
مرغان طوفان
پرچم
Stormcrows banner.png
فرمانده فعلی داریو ناهاریس پس از گروگان شدن او ، جاکین (Jokin) و ویدور (The Widower) فرمانده ای را بر عهده دارند
تعداد نفرات تقریباً 500 نفر

مرغان طوفان گروهی مزدور در شهرهای آزاد (Free Cities) هستند. پرچم این گروه شامل چهار کلاغ است که در بین دو پیکان درخشان ضربدری شکل قرار گرفته است . تعداد نفرات گروه در هنگام دفاع از شهر یونکای (Yunkai) به 500 نفر میرسید . [۱]


طوفان شمشیرها

مرغان طوفان برای کمک و دفاع از شهر یونکای در برابر تهدید دنریس تارگرین (Daenerys Targaryen) استخدام شدند و در سمت راست خطوط دفاعی در برابر نیروها دنریس قرار گرفتند . فرماندههان مرغان طوفان ، پرندال نا گهزن (Perndahl na Ghezn) ، سالور طاس (Sallor the Bald) و داریو ناهاریس (Darrio Naharis) ، با دنریس مذاکره کردند . دنریس به فرماندههای آنان پیشنهاد طلا و اجازه تاراج شهر را در عوض پیوستن نیروهایشان به سمت او را داد ، اما این پیشنهاد از طرف پرندال رد شد. مرغان طوفان گروهی متشکل از مردان آزاد است و بنابراین تصمیم گیری در مورد شکستن قراردادشان با یونکای برعهده تمامی افراد میباشد ، زمانی که آنان به اردوگاه بازگشتند ، در مورد پیشنهاد دنریس به مجادله پرداخنند ، داریو که پیروزی را از آن دنریس میدید ، پرندال (Perndahl na Ghezn) و فرمانده پیرو او سالور طاس (Sallor the Bald) را کشت و همراه با مرغان طوفان به جناح دنریس پیوست.[۱]
منابع