نقشه جزایر آهن (ضیافتی برای کلاغ ها)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقش جزایر آهن (Map of the Iron Islands) در ضیافتی برای کلاغ ها ( A Feast for Crows) شامل جغرافیایی جزایر آهن (Iron Islands) و بخش غربی وستروس (Western) است . این مجموعه توسط جیمز سینکلر تهیه شده است.

فهرست مکان ها