نقشه شمال (رقصی با اژدهایان)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright © Jeffrey L. Ward / Bantam

نقشه شمال در رقصی با اژدهایان (A Dance with Dragons) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی داده شده از جنوب تا نک (the Neck) است.که توسط جفری ال.وارد گردآوری شده است.

لیست مکان ها