خانه

تاریخ به روایت تصویر/فصل دوم {قسمت پانزدهم: شهرهای آزاد}

در وستروس برخی آنان را حقیر شمرده و لردهای ادویه و پادشاهان پنیر می نامند، برخی دیگر آنان را برده دارانی خبیث و چیزی بیشتر از خاکسترهایی از افتخار نمی دانند، اما تنها یک واقعیت انکار ناپذیر است و آن نیز شکوه و عظمت آنان است…
شهر های آزاد… کهن و مغرور، وارثین والریای کبیر و خانه ی لردهای اشرافی و بانوان زیبا…
شهرهایی که هر یک به نوبه ی خود، تجلی گر شکوه و عظمت از دست رفته ی والریا هستند…

«متن از استاد آمون» ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »