خانه

آیا می دانستید جورج آر آر مارتین در صحنه ی اعدام ند گریه کرده است؟

Martin

مارتین در این باره می گوید:

خب البته که این سکانس را می دانستم. اما اونا خیلی زیبا اجرایش کردند. وقتی شان بین را دیدم که به صحنه ی اعدام می کشانند و جافری حالت صورتش را عوض می کند و می گوید “سرش را برایم بیار” و عکس العمل مردم، باعث شد اشک از چشمانم سرازیر شود. واقعا زیبا بود.