خانه

تاریخ به روایت تصویر/فصل دوم {قسمت نوزدهم: استادان سحر}

فرقه ی دیگری مبتنی بر جادو، برخاسته از شرق.
استادان سحر.

قدرت و شکوه سابقشان همچون خود جادو که به نظر می رسد از جهان رخت بربسته رو به افول است. اما زمزمه هایی چون روشن شدن شمع های شیشه ای، علفزارهای ارواح و … دال بر ادعاهای ایشان و بازگشت احتمالی جادو هستند. نامیرایان و دانش بی کرانشان، عصاره عصرگاهی، اربابان زمان و سایر قدرت هایی که این محفل مدعی برخورداری از آنهاست لرزه بر تن آدمی می اندازد. با این حال، صحت و سقم ادعاهای این فِرَق همواره مورد بحث بوده است.
گرچه بر سر میزان قدرتمندی آنها اختلاف است، ولی کمتر کسی اصل آن را منکر می شود.
پس همچون سایر موارد باید منتظر ماند و دید.

«متن از kei1» ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »