خانه

تاریخ به روایت تصویر/فصل سوم {قسمت اول: آنسولید‌ها}

the-unsullied
برده داری، سنتی که در وستروس به برکت هفت ممنوع است، در شرق سابقه ای دیرینه دارد: از دوران باستانی تمدن های کهن گیسکاری و والیریا، و شاید باز پیش تر از آنان.
برده داری که قسمت عمده ای از تجارت و درآمدزایی بیشتر شهرهای ایسوس را تشکیل می دهد، در شهرها و سرزمین های مختلف اشکال متفاوتی دارد، و برده ها برای هدف های متنوعی تربیت می شوند: به عنوان خدمتکار، نگهبان، همخوابه، کاتب، معلم خانگی، حتی درمانگر و کاهن. بسیاری نیز برای جنگیدن تعلیم می بینند؛ اما برده هایی که در شهر آستاپور در خلیج بردگان تربیت می شوند با همه ی این ها متفاوت اند. کسانی که آنسولیدهای آستاپور را با ارتش های مزدور یکسان می دانند، حقیقت را درباره ی آنان نمی دانند. اکنون بشنوید داستانِ شگفتِ «سه هزارتن کوهور» را، تا بدانید چه چیزی آنان را این اندازه از دیگر مزدوران متمایز می کند …
«متن از سر رنلی»

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »