طوفان شاه

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Baratheon.PNG

طوفان شاه (Storm King) عنوانی باستانی که دارندون ها (Durrendon) پادشاهان سرزمین های طوفان (Stormlands) تا قبل از جنگ فتح (War of Conquest) برای خود برگزیده بودند.اولین طوفان شاه دارن (Durran) بوده است؛ کسی که با توجه به افسانه ها سازنده استورمز اندو عاشق دختر الهه باد و خدای دریا النای (Elenei) بوده است.[۱]

پادشاهان طوفان پادشاهی قدرتمندی را تاسیس کردند، به طوری که مرزهای شمالی آنها تا سرزمین های رودخانه (Riverlands) افزایش پیدا کرده بود. اما با گذشت زمان و در زمان پادشاهی ارک (Arrec) مرز های شمالی بر اثر حمله جزایر آهن (Iron Islands) از دست رفته بود و در نهایت آخرین طوفان شاه آرگیلاک متکبر (Argilac the Arrogant) در جنگ با اوریس براتیون (Orys Baratheon) شکست خورده و می میرد. اوریس با دختر او ازدوج می کند و پس از پایان جنگ فتح (War of Conquest) او رنگ و عنوان خاندان دارندون را برای خود برگزید.[۲]

پادشاهان طوفان شناخته شده

منابع و یادداشت ها