نقشه والریا (رقصی با اژدهایان)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright © Jeffrey L. Ward / Bantam

نقشه والریا در رقصی با اژدهایان (A Dance with Dragons) شامل تمام اطلاعات جغرافیای داده شده در اطراف والریا می باشد که توسط جفری ال.وارد تهیه و پخش شده است.

مکان های فهرست


مسیر ها