شخصیت های راوی

فصل های نغمه ی یخ و آتش از دید شخصیت های راوی گوناگون بیان می شوند. زاویه ی دید، شیوه ی نوشته شدن یک داستان است، که مشخص می کند داستان از دید چه کسی روایت می شود. جورج آر. آر. مارتین پایبند به زاویه دید سوم شخص است. در هر فصل، به خواننده، اندیشه های یک شخصیت بخصوص ارائه می شود، اما نه اندیشه های شخصیت های دیگر حاضر در آن فصل. زاویه دید های متنوع و گاهی مناقض در نغمه ی یخ و آتش، یک چشم انداز چند وجهی از داستان را ارائه می دهد.

با اینکه بیتر شخصیت های راوی در فصل های متعددی حاضر می شوند، دیباچه (پیش گفتار) های کتاب های منتشر شده و مؤخره های یورش شمشیر ها و رقصی با اژدهایان دارای شخصیت هایی هستند که زاویه دیدهایشان تنها یکبار نشان داده شده اند. از زمان ضیافتی برای کلاغ ها، برخی از فصل ها به جای داشتن عنوان نام شخصیت راوی، عنوانی توصیفی دارند، که علتش را هنوز مارتین توضیح نداده است. [۱] رمان های کوتاه دانک و اگ تا کنون از دید دانکن رشید بیان شده اند.

شخصیت های راوی هر کتاب

بازی تاج و تخت

نزاع شاهان

یورش شمشیر ها

ضیافتی برای کلاغ ها

رقصی با اژدهایان

باد های زمستان (تأیید شده تا کنون)

Content.png
هشدار
باد های زمستان
  • آریان مارتل - ۲ فصل
  • باریستان سلمی - ۲ فصل
  • تیریون لنیستر - ۲ فصل
  • آریا استارک - ۱ فصل
  • سانسا استارک - ۱ فصل
  • تیون گریجوی - ۱ فصل
  • ویکتاریون گریجوی - ۱ فصل
  • ارون گریجوی - ۱ فصل

آمار

جزپیات حضور شخصیت های راوی در رمان ها

شخصیت های راوی بازی تاج و تخت نزاع شاهان یورش شمشیر ها ضیافتی برای کلاغ ها رقصی با اژدهایان باد های زمستان شمار فصل ها
ادارد استارک ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
کتلین استارک ۱۱ ۷ ۷ ۰ ۰ ۰ ۲۵
سانسا استارک ۶ ۸ ۷ ۳ ۰ ۱ ۲۵
آریا استارک ۵ ۱۰ ۱۳ ۳ ۲ ۱ ۳۴
برن استارک ۷ ۷ ۴ ۰ ۳ ۰ ۲۱
جان اسنو ۹ ۸ ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۴۲
دنریس تارگرین ۱۰ ۵ ۶ ۰ ۱۰ ۰ ۳۱
تیریون لنیستر ۹ ۱۵ ۱۱ ۰ ۱۲ ۲ ۴۹
تیان گریجوی ۰ ۶ ۰ ۰ ۷ ۱ ۱۴
داووس سیورث ۰ ۳ ۶ ۰ ۴ ۰ ۱۳
سمول تارلی ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۱۰
جیمی لنیستر ۰ ۰ ۹ ۷ ۱ ۰ ۱۷
سرسی لنیستر ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۲ ۰ ۱۲
برین تارث ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۸
آریو هوتا ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
آریس اوکهارت ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
آریانه مارتل ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۴
آشا گریجوی ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۴
ارون گریجوی ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۳
ویکتاریون گریجوی ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۵
کونتین مارتل ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴
جان کانینگتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲
باریستان سلمی ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲ ۶
ملیساندر ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱

پشت صحنه

همه ی شخصیت های راوی دیباچه و مؤخره، تا کنون تنها یکبار زاویه دید داشته اند؛ به گونه ای که یا در پایان فصلشان مرده اند یا مانند چِت، زمان کوتاهی پس از آن. با این حال، جورج آر. آر. مارتین گفته است که «همیشه این شخصیت راوی است که می میرد. من دوست دارم قوانین را بشکنم. درست زمانی که قانون را وضع می کنم، دوست دارم بشکنمش. پس شاید شخصیت راوی در دیباچه بمیرد و شاید هم نمیرد». [۲]

منابع