ویسریس تارگرین (ابهام زدایی)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

ویسریس تارگرین نام تعدادی از اعضای خاندان تارگرین است: