نقشه جنوب (بازی تاج و تخت)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقشه جنوب در بازی تاج و تخت (A Game of Thrones) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی جنوب تا نک (the Neck) می باشد.که توسط جفری ال.وارد گردآوری شده است.

لیست مکان ها