خاندان رووان

خاندان رووان از گلدن گریو
House Rowan.PNG
نشان درخت طلایی
جایگاه گولدن گریو
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل

خاندان رووان (House Rowan) از اشراف زادگان ریچ (Reech) و از قدیمی ترین خاندان های وستروس، و وفادار خاندان های تاور (House Hightower) هستند. آن ها تبار خود را به گارت سبز دست(Garth Greenhand) منتسب می دانند. پایگاه آن ها، گولدن گرو (Goldengrove) است.

تاریخ

منابع