خاندان اپلتون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان اپلتون از اپلتون
House Appleton.png
نشان چهر خانه، زمینه طلایی درختی سیبی سبز با میوه های سرخ، زمینه نقره ای دروازه ای خاکستری
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل

خاندان اپلتون (House Appleton) از خاندان های اشرافی ریچ (The Reach) است. طبق منابع نیمه رسمی نشان خانوادگی آن ها چهار خانه، درخت سیبی سبز در زمینه زرد و دروازه ای خاکستری در زمینه ی سفید است.[۱] شعار خاندان در جایی ذکر نشده است.

خاندان اپلتون در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده خاندان در هنگام رخداد های ذکر شده در سری نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیر است.

  • کسی از اعضا حضور نداشته است.

منابع