خاندان سارسفیلد

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان سارسفیلد از سارسفیلد
House Sarsfield.PNG
نشان تیر سبز رنگ، روی نوار سفید در زمینه سبز
شعار راستی به هدف
جایگاه سارسفیلد
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر


خاندان سارسفیلد از سارسفیلد یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی می‌باشد . نشان خاندان سارسفیلد یک تیر سبز رنگ، روی نوار سفید در زمینه سبز رنگ می‌باشد.[۱][۲]و بر اساس منابع نیمه رسمی شعار این خاندان «راستی به هدف» است.[۳]

منابع

  1. نزاع شاهان، فصل 38، آریا.
  2. سیتادلl. نشان خاندان ها: خاندان های سرزمین های غربی
  3. سیتادل. شعار خاندان ها