خاندان کلیفتون

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان کلیفتون
Coats of arms of None.png
لرد فعلی سر گارت کلیفتون
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع