خاندان لنیستر از لنیسپورت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان لنیستر از لنیسپورت
Coats of arms of None.png
جایگاه لنیسپورت
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع