خاندان گارنر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان گارنر
House Garner.PNG
نشان سه جغد خاکستری روی سه صفحه سفید در زمینه سبز
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع