خاندان کلگان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان کلگان از کلگانز کیپ
House Clegane.png
نشان سه سگ روی زمینه زرد
جایگاه کلگانز کیپ
لرد فعلی منقرض شده
منطقه سرزمین های غربی
عنوان سر
لرد بالا دست خاندان لنیستر
بنیانگذار کلگان

منابع