خاندان ماربند

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان ماربند از اشمارک
Marbrand.png
نشان یک درخت در حال سوختن نارنجی در زمینه دودی
شعار سوختن تابناک
جایگاه اشمارک
لرد فعلی دیمون ماربند
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد اشمارک
وارث سر آدام ماربند
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع