خاندان یارویک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان یارویک
Yarwyck.png
نشان دو تبرزین برنزی به شکل ضربدری در زمینه سفید که میان آن ها چهار لوزی قرمز رنگ است
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع