خاندان همل

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان همل
Hamell.PNG
نشان یک مانچ (چیزی شبیه به سر آستین) طلایی با طرح قاقم روی آن در زمینه صورتی که دور آن به رنگ مانچ است
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع