خاندان میات

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان میات
House Myatt.PNG
نشان یک گربه درختی زرد با خال خال های سیاه در زمینه گلی
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع