خاندان لیدن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان لیدن از دیپ دن
House Lydden.PNG
نشان یک گورکن سفید در زمینه نیمه سبز و نیمه قهوه ای
جایگاه دیپ دن
لرد فعلی لزذ لویس لیدن
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد دیپ دن
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع